Обществено обсъждане на промените в обхвата на защитените зони по Натура 2000, предвидени в заповедта на министър Нено Димов, се провежда днес. Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването и в „Държавен вестник”.

Във Връзка с предложение на Община Каварна от 16 октомври 2017 година в Екоминистерството е стартирана процедура за намаляване на площта на резерват „Комплекс Калиакра“, попадащ в землищата на селата Българево и Свети Никола. 

В заповедта на министерството е записано, че на морския плаж „Болата“, пътя до него, територията между пътя и плажа, както и брегоукрепителните съоръжения – диги, буни и асфалтов път липсват растителни и животински видове и природни местообитания, предмет на опазване в резерват „Калиакра“, в това число: местообитание на тюлен монах, крайбрежни морски екосистеми, характерна степна растителност и животински свят и гнездови ниши на редки и изчезващи видове птици, и същите следва да бъдат изключени от резервата. 

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно